آموزش

معرفی کتاب هفت عادت مردمان موثر

4

ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن، ﺧﻮاه در زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮدﻣﺎن و ﺧﻮاه در زﻧﺪﮔﻲ دﻳﮕﺮان، ﻣﺤﺼﻮل « ﻣﻨﺶ » ﻣﺎﺳﺖ، ﻧﻪ ﺛﻤﺮه ﻗﻮاﻋﺪ و ﻓﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮای اداره ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮدن دﻳﮕﺮان .

 

ﻫﻔﺖ ﻋﺎدت ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎدی و ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ .ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ، ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻫﻴﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮﻳﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺛﻤﺮه اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﻋﺎدت اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ اﻓﺰونﺗﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻮﻳﺸﺘﻦداری اﺳﺖ .

دوﻣﻴﻦ ﺛﻤﺮه آن ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺑﻬﺒﻮدی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در رواﺑﻂ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ، اﺳﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ اﺳﺖ که ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و در آﻧﻬﺎ

ﺳﻮم اﻳنکه اﻧﮕﻴﺰه اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ .ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺷﺎدی و ﻫﻴﺠﺎن و اﺷﺘﻴﺎق ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺛﻤﺮه ﭼﻬﺎرم، کتاب هفت عادت مردمان موثر محبوبترین کتاب نویسنده معروف آمریکایی استفان کاوی است. خود او در مقدمه کتابش میگوید:

“قانونهایی جهانی برای سعادت وجود دارد که در طول تاریخ و در همه جوامع مشترک است. من این قانون ها را کشف نکرده ام، صرفا شناسایی کرده ام. پیروزی در هر جایی وابسته به هماهنگ بودن با قوانین آنجاست. قانونها ثابت است ولی چگونگی بکارگیری آنها در هر فرد متفاوت است و بسته به ابتکارها و استعدادهای ما دارند.”

مسلما قرار نیست بعد از خواندن این کتاب، شما ناگهان سعادتمند شوید، البته امکان دارد با انتخابهایی که میکنید در این مسیر قرار بگیرید یا نگیرید؛ و این فقط و فقط به خودتان بستگی دارد.
کتاب هفت عادت قوانین حاکم را به شما معرفی میکند تا در مسیر بهتر حرکت کنید؛ و ضمنا به شما شیوه آغاز حرکت و روش پیمودن ادامه مسیر را هم خواهد گفت.

مشخصات کتاب

کتاب هفت عادت مردمان موثر
نویسنده: استفان کاوی
ترجمه: گیتی خوشدل
انتشارت: پیکان
تعداد صفحات: ۱۷۰
http://kafebook.ir

 

2 دیدگاه برای مطلب “معرفی کتاب هفت عادت مردمان موثر

  1. تینا گفت:

    کتاب فوق العاده خوب و جالبیه

    1. mahtab گفت:

      بله واقعا فوق العادست ممنون از همراهیتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *