چشم انداز ، افق و آرمان های موسسه

هیئت امناء «مهر سهیلا» بر آن است تا با تأسی از نگرش، اهداف و برنامه های راهبردی شمرده زیر به گونه ای مأموریت خود را به انجام رساند که نام آن «امید» را در اذهان تداعی کند و همچنین به عنوان یک «موسسه خیریه نمونه در کلاس جهانی» شناخته شود.

۱. اعتقاد به اهمیت انجام کار با برنامه: با هدف بهره برداری حداکثری از سرمایه ای که خیرین در اختیار آنان قرار داده اند.
۲. تدوین نقشه راه منسجم، یکپارچه و سازگار با عوامل درونی و محیطی: برای ایجاد رویکرد، زبان و هدف مشترک
۳. بهره مندی از هیئت مدیره ای متشکل از مدیران خبره، آگاه به دانش روز پیشگیری و درمان، با تجربه عملی مدیریت، ارتباط اجتماعی قوی، باور واقعی به آموزش، اعتقاد به باور «بنی آدم اعضای یک پیکرند»
۴. تشکیل کمیسیون های تخصصی-تحقیقاتی و آموزشی با بهره مندی از متخصصان هر حوزه
۵. بکارگماری و آموزش تیم مدیریتی-تحقیقاتی و کارشناسی براساس شرایط احراز تدوین شده
۶. برقراری ارتباط مستمر و جلب کمک های علمی و فکری از دانشمندان و اساتید حوزه های تحقیق-پیشگیری و درمان
۷. ارتباط و همکاری با مراکز تحقیقاتی علمی داخلی و خارجی با هدف شناسایی آخرین دستاوردهای حوزه مأموریت
۸. ارتباط و همکاری با بیمارستان های آموزشی، تحقیقاتی و درمانی داخلی و خارجی
۹. همکاری و تبادل اطلاعات با مؤسسات همکار
۱۰. برقراری ارتباط و اخذ راهنمایی و اطلاعات از سازمان ملل و مراکز درمانی-تحقیقاتی بین المللی
۱۱. استفاده از واحد طرح و برنامه اصولی جهت تعیین اهداف برنامه ریزی شده واحدهای اجرایی و پایش و ارزیابی عملکرد آن ها
۱۲. تاسیس بیمارستان فوق تخصصی با آخرین تکنولوژی های روز
۱۳. بهره مندی از مشاوران با تجربه در امر برنامه ریزی های مدیریتی
۱۴. ارتباط و همکاری با مجلس و دولت
۱۵. استفاده از واحد ترویج و روابط عمومی علمی و تخصصی
۱۶. استفاده از سیستم های مدیریتی متناسب با هدف شناسایی نقاط ضعف داخلی و رفع آن ها