اعضای هیئت مدیره مهر سهیلا

naser amini مدیرعامل

آقای ناصر امینی علویجه

مدیر عامل

دکتر رضا نکوئیان

دکتر رضا نکوئیان

خزانه دار

Nahid Hashemi نایب رییس

خانم ناهید هاشمی

نائب رئیس

mohammadtagh ghyasi رییس هیئت مدیره

آقای محمد تقی غیاثی

رئیس هیئت مدیره

user m

آقای محمدرضا آقاتبار

عضو علی البدل هیئت مدیره

user m

آقای پژمان قنبری

عضو علی البدل هیئت مدیره

user w

خانم ثریا زمانی علویجه

عضو اصلی هیئت مدیره

baharezamani

خانم بهاره زمانی علویجه

عضو اصلی هیئت مدیره

parmis amini

خانم پارمیس امینی علویجه

عضو اصلی هیئت مدیره

mohammadtagh ghyasi رییس هیئت مدیره

آقای محمد تقی غیاثی

رئیس هیئت مدیره

Nahid Hashemi نایب رییس

خانم ناهید هاشمی

نائب رئیس

دکتر رضا نکوئیان

دکتر رضا نکوئیان

خزانه دار

naser amini مدیرعامل

آقای ناصر امینی علویجه

مدیر عامل

parmis amini

خانم پارمیس امینی علویجه

عضو اصلی هیئت مدیره

baharezamani

خانم بهاره زمانی علویجه

عضو اصلی هیئت مدیره

user w

خانم ثریا زمانی علویجه

عضو اصلی هیئت مدیره

user m

آقای پژمان قنبری

عضو علی البدل هیئت مدیره

user m

آقای محمدرضا آقاتبار

عضو علی البدل هیئت مدیره

بازرسین مهر سهیلا

user m

آقای مرتضی بدیعه

بازرس علی البدل

user m

آقای حمید اسدی

بازرس اصلی

user m

آقای حمید اسدی

بازرس اصلی

user m

آقای مرتضی بدیعه

بازرس علی البدل