۰۴

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

اصول دهگانه در پیشگیری از سرطان (بخش دوم)

اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان طبق اسناد سازمان جهانی بهداشت، از ۴۰ درصد سرطان ها می توان پیشگیری کرد و مواردی هم که قابل […]