بهمن

بهمن ۲۳, ۱۳۹۷

اصول دهگانه در پیشگیری از سرطان (بخش اول)

اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان طبق اسناد سازمان جهانی بهداشت، از ۴۰ درصد سرطان ها می توان پیشگیری کرد و مواردی هم که قابل […]