بر این باوریم که می بایست همواره شاکر خداوند مهربان باشیم.
چرا که؛
انسان هایی شریف و پاک نهاد مرا همراهی کردند تا نهال نیکوکاری «مؤسسه خیریه مهر سهیلا» جان بگیرد و رشد کند و دست در دست یاری درمانجویان بگذارد.
تصدیق می فرمایید که؛
الطاف الهی، انسان های نیکوکار و نیکو سرشت را به مدد «درمانجویان» فرستاده تا چنین عاشقانه و با محبت از هر گونه همکاری و همیاری دریغ نمی کنند و برای رشد و تعالی سازمانی موسسه طرح ها و ایده های عالی ارائه می دهند تا این گلستان «خیریه مهر سهیلا» معطر به شکوفه های امید گردد و تنور دل درمانجویان گرم و نگاه شان به درگاه خداوندی امیدوار شود.

خدای مهربان را شاکر و سپاسگزاریم،
که به برکت همراهی عزیزان خیر، گام های بسیار مفیدی جهت ارائه خدمات به درمانجویان برداشته ایم.
اما یقین داریم،
هنوز در اول راهیم و به مدد و یاری همه شما سروران گرانمایه نیازمندیم.

ناصر امینی، مدیر عامل مؤسسه خیریه مهر سهیلا